odpri povezavoATS STEM logo FINAL RGB 2                                                                                                                                

Informacije

DSC 0023

 
Tajništvo
(info@cksg.si)
Ravnatelj
Administracija
Računovodstvo
Psihologinja
Pedopsihiatrinja
Socialna delavka
Zbornica
Kuhinja
Knjižnica
Hišnik
 
05 617 02 00
 
05 617 02 01
05 617 02 03
05 617 02 04
05 617 02 15
040 785 695 
 
05 617 02 07
05 617 02 05
05 617 02 08
05 617 02 24
05 674 69 90
 
 
 
 
 

Svetovalna služba

Program dela psihologa

 

Na področju dela z otroki vključenimi v vsakodnevne oblike usposabljanja bo psihologinja sodelovala z učitelji in starši od sprejema otrok, vključitve v ustrezne skupine, oblikovanju oddelkov, izdelavi ustreznih individualnih programov, spremljanju uspešnosti in napredovanja. Aktivno bo vključena v program poklicnega usmerjanja.

Pri delu z integriranimi bo opravila potrebne diagnostične preglede otrok, sodelovala s starši, vzgojitelji in učitelji in se vključevala v delovne teame za posamezne otroke. Sodelovala bo pri vseh aktivnostih povezanih s programom dela z integriranimi

Z logopedi bo sodelovala pri izvedbi diferencialne diagnostike za otroke z motnjami branja in pisanja in pri izmenjavi podatkov za otroke napotene na diagnostični tim.

Delo psihologa je povezano tudi s sodelovanjem s strokovnimi ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja, svetovanja, socialne in zdravstva na področju regije in Slovenije. Vodila bo vso predpisano dokumentacijo.

Je aktivno vključena v izvajanje projektov, ki potekajo v Centru, skupinskih oblik dela z otroki in starši ter izobraževanja v okviru seminarjev, ki jih organiziramo v Centru.

 

 Program dela socialne delavke

 

Za otroke vključene v vsakodnevne oblike usposabljanja bo urejala vse potrebno v postopku odkrivanja in evidentiranja do sprejema in vključitve v šolo oziroma usposabljanje. Pri tem bo sodelovala s starši ali rejniki, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, po potrebi z zdravstvenimi organizacijami in Centri za socialno delo.

Za vse, ki so vključeni v Center za korekcijo sluha in govora in vse, ki se vključujejo, bo uredila najoptimalnejšo obliko prevoza otoka v center in domov, v dogovoru z odgovornimi v lokalni skupnosti - občinah. Za socialno ogrožene otroke in njihove družine bo skupaj z pristojnimi Centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami poiskala možne oblike pomoči za najnujnejše potrebe. Organizirala bo Socialne programe za za otroke z manj možnostmi, ki jih finansira piranska občina..

Z otroki se bo ukvarjala tudi posredno vsakodnevno z individualnimi pogovori in z izvajanjem skupinskih oblik dela med šolskim letom.

Copyright 2021 CKSG Center za komunikacijo sluh in govor Portorož

Prijava na spletno stran