Program dela psihologa

Na področju dela z otroki vključenimi v vsakodnevne oblike usposabljanja bo psihologinja sodelovala z učitelji in starši od sprejema otrok, vključitve v ustrezne skupine, oblikovanju oddelkov, izdelavi ustreznih individualnih programov, spremljanju uspešnosti in napredovanja. Aktivno bo vključena v program poklicnega usmerjanja.

Pri delu z integriranimi bo opravila potrebne diagnostične preglede otrok, sodelovala s starši, vzgojitelji in učitelji in se vključevala v delovne teame za posamezne otroke. Sodelovala bo pri vseh aktivnostih povezanih s programom dela z integriranimi

Z logopedi bo sodelovala pri izvedbi diferencialne diagnostike za otroke z motnjami branja in pisanja in pri izmenjavi podatkov za otroke napotene na diagnostični tim.

Delo psihologa je povezano tudi s sodelovanjem s strokovnimi ustanovami s področja vzgoje in izobraževanja, svetovanja, socialne in zdravstva na področju regije in Slovenije. Vodila bo vso predpisano dokumentacijo.

Je aktivno vključena v izvajanje projektov, ki potekajo v Centru, skupinskih oblik dela z otroki in starši ter izobraževanja v okviru seminarjev, ki jih organiziramo v Centru.

 

Program dela socialne delavke

Za otroke vključene v vsakodnevne oblike usposabljanja bo urejala vse potrebno v postopku odkrivanja in evidentiranja do sprejema in vključitve v šolo oziroma usposabljanje. Pri tem bo sodelovala s starši ali rejniki, Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, po potrebi z zdravstvenimi organizacijami in Centri za socialno delo.

Za vse, ki so vključeni v Center za korekcijo sluha in govora in vse, ki se vključujejo, bo uredila najoptimalnejšo obliko prevoza otoka v center in domov, v dogovoru z odgovornimi v lokalni skupnosti – občinah. Za socialno ogrožene otroke in njihove družine bo skupaj z pristojnimi Centri za socialno delo in nevladnimi organizacijami poiskala možne oblike pomoči za najnujnejše potrebe. Organizirala bo Socialne programe za za otroke z manj možnostmi, ki jih financira piranska občina.

Z otroki se bo ukvarjala tudi posredno vsakodnevno z individualnimi pogovori in z izvajanjem skupinskih oblik dela med šolskim letom.