MOBILNA SLUŽBA CKSG PORTOROŽ

V izobraževalnih programih predšolskega, šolskega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (vrtec, šola, srednja šola) je vključenih veliko otrok, ki za optimalno delovanje in uspeh potrebujejo dodatno strokovno pomoč (DSP) naših mobilnih delavcev. Dodatna strokovna  pomoč se nanaša na pomoč otroku pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so posledica govorno- jezikovnih težav, gluhote ali naglušnosti ter drugih posebnih potreb. V predšolskih programih vzgoje in izobraževanja se izvaja individualna pomoč v okviru celostne zgodnje obravnave. Mobilna služba CKSG Portorož zajema mobilne logopede, mobilne defektologe ali specialno rehabilitacijske pedagoge in mobilne surdopedagoge. Delujemo na področju Slovenske Istre in Krasa. Z vsemi sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami imamo sklenjene pogodbe o izvajanju dodatne strokovne pomoči oziroma individualne pomoči v okviru celostne zgodnje obravnave.

NAMEN IN NALOGE MOBILNE SLUŽBE
Mobilni izvajalec dodatne strokovne pomoči sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo individualiziranega programa (IP) posameznega otroka s posebnimi potrebami, ki jo imenuje ravnatelj matične osnovne ali srednje šole ali vodja vrtca. Za vsakega otroka se pripravi nabor tistih prilagoditev, ki jih potrebuje za doseganje vzgojno- izobraževalnih ciljev. Omenjena strokovna skupina v sodelovanju z mobilnim delavcem naše šole skozi šolsko leto dopolnjuje ali spreminja individualizirani program glede na otrokove potrebe. Običajno se
strokovna skupina s starši sreča dva- do trikrat letno na timskem sestanku. Število ur individualne mobilne dodatne strokovne pomoči je opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka. Najpogosteje jo izvajamo v času pouka, lahko tudi izven pouka, če je tako zapisano v odločbi in dogovorjeno z vzgojno-izobraževalno ustanovo. Naloge mobilnega izvajalca dodatne strokovne pomoči so:

  • neposredno delo z otrokom s posebnimi potrebami;
  • po potrebi otroka predstavi sošolcem (na primer predstavi posebnosti otroka, ki so
    pomembne za lažjo vključenost otroka v oddelek);
  • svetuje staršem;
  • svetuje in sodeluje z učitelji vzgojno-izobraževalne ustanove;
  • svetuje in sodeluje s svetovalno službo;
  • svetuje in sodeluje z drugimi ustanovami, ki pomagajo otroku, da se lažje vključi v širše
    socialno okolje.