Pravica do vzgoje, izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje. Pri strokovnem delu za dosego teh ciljev v Centru upoštevamo vse sodobne metode in oblike dela, v prepričanju, da imajo gluhi in naglušni otroci tako kot drugi enake pravice in možnosti polnega bivanja v družbi.

Zaradi humanizacije procesov usposabljanja in ekološkega pristopa zgodnje obravnave se je v zadnjih letih povečal delež programov, ki se v celoti izvajajo v Centru.

Oblike dela, ki jih pri tem razvijamo, so usmerjene k otroku (neposredno delo z otrokom), k staršem (svetovanje in vodenje družine) in k okolju (izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev). Ta način dela je učinkovit in uspešen le v medsebojni povezanosti in celovitosti, v prihodnosti pa omogoča komplementarnost in prehodnost, ki jo predvideva tudi nova šolska zakonodaja.

 

Zavod opravlja javno službo vzgoje in izobraževanja na naslednjih področjih:

 • predšolska vzgoja
 • osnovnošolsko izobraževanje
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve

 

Zavod opravlja javno službo zdravstvene dejavnosti na naslednjih področjih:

 • specialistična zunaj-bolnišnična zdravstvena dejavnost
 • druge zdravstvene dejavnosti

 

V okviru javne službe zavod opravlja tudi naslednje naloge, ki so potrebne za izvajanje javne službe:

 • celotna defektološka ali specialno pedagoška diagnostika ter psihološka diagnostika
 • izvajanje dodatne strokovne pomoči za premagovanje primanjkljajev, ovir, oziroma motenj, določenih v odločbi o usmeritvi na drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • preučevanje in razvoj znakovnega jezika in kulture gluhih
 • izvajanje tečajev znakovnega jezika
 • izobraževanje in svetovanje staršem in strokovnim delavcem drugih ustanov
 • eksperimentalno in rehabilitacijsko delo s področja didaktike in metodike dela z gluhimi in naglušnimi otroki, mladostniki in odraslimi, ter osebami z govorno-jezikovnimi motnjami
 • organizacija počitniških izobraževalnih programov za starše in učence
 • svetovanje, informiranje in izobraževanja učiteljev, staršev, strokovnih delavcev ter drugih oseb
 • svetovanje za gluhe in naglušne osebe, ki imajo slišeče otroke
 • hospitacijska dejavnost za študente in specializante pedagoških, medicinskih in drugih družboslovnih smeri

 

Zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti, ki so povezane z opravljanjem javnih služb:

 • dejavnost knjižnic
 • dejavnost arhivov
 • druga oskrba z jedmi
 • izdajanje knjig
 • izdajanje revij in druge periodike
 • oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
 • priprava za tisk in objavo
 • razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
 • svetovanje o računalniških napravah in programih
 • upravljanje računalniških naprav in sistemov
 • druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
 • obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
 • druge športne dejavnosti
 • obratovanje športnih objektov
 • fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
 • organiziranje razstav, sejmov, srečanj
 • proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
 • trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
 • trgovina na drobno s časopisi in revijami
 • druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
 • umetniško ustvarjanje
 • popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
 • dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
 • proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
 • prevajanje in tolmačenje,
 • mestni in primestni kopenski potniški promet
 • medkrajevni in drug cestni potniški promet
 • splošno čiščenje stavb
 • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
 •  vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost