Delo psihologinje

Psihologinja sodeluje pri vključevanju otrok v programe, ki se izvajajo v CKSG Portorož. Pri tem
sodeluje s starši, s Komisijami za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami in z drugimi strokovnimi
inštitucijami, ki otoka obravnavajo.
Opravlja psihološko diagnostiko otrok, po potrebi že pred vključitvijo otrok, sicer pa redno za namene
spremljanja psihološkega razvoja in ocenjevanje napredka otrok, ki so vključeni v naše programe ter
za namene nadaljnjega usmerjanja in izobraževanja. Nudi psihološko svetovanje otrokom, staršem in
strokovnim delavcem centra. Izvaja skupinsko delo z otroci v posameznih razredih (socialno učenje,
razvijanje občutka lastne vrednosti, karierna orientacija). Aktivno sodelovanje pri pripravi in evalvaciji
individualiziranih programov ter pripravi poročila o otrocih. V timu z ostalimi strokovnimi delavci in
starši psihologinja aktivno sodeluje pri razreševanju različnih kriznih situacij. Svetuje staršem otrok
vključenih v prilagojen program za predšolske otroke pri iskanju najustreznejšega programa
izobraževanja oziroma usposabljanja ob prehodu na osnovnošolsko raven izobraževanja. Je nosilka
programa Karierne orientacije, ki je namenjena otrokom in njihovim staršem ob prehodu na
srednješolsko raven izobraževanja. Sodeluje s starši individualno v obliki svetovalnih razgovorov in
izvaja skupinske oblike dela s starši, izvaja delavnice in predavanja za starše. Udeležuje se govorilnih
ur in roditeljskih sestankov.
Občasno izvaja psihološke storitve za otroke, ki imajo težave na področju sluha, govora, jezika in
komunikacije in so samo ambulantno logopedsko ali surdopedagoško obravnavani v CKSG Portorož.
Opravi psihološki pregled in pripravi psihološko poročilo.
Timsko sodeluje z vsemi strokovnimi delavci Centra v različnih strokovnih skupinah, na strokovnih
aktivih z učitelji, z logopedi, surdopedagogi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi ter
pedopsihiatrom. Sodeluje z vodstvom šole kot strokovna podpora in pomoč pri reševanju različnih
sistemskih problemov. Daje predloge in aktivno sodeluje pri oblikovanju oddelkov otrok in pri
organizaciji drugih dejavnosti. Občasno se aktivno vključuje tudi v izvenšolske dejavnosti. Vključena je
v projekte, raziskave in izobraževanja, ki se izvajajo v CKSG Portorož.
Sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, z vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, z zavodi za otroke s
posebnimi potrebami, s Centri za duševno zdravje, z Razvojnimi ambulantami in Centri za zgodnjo
obravnavo in drugimi zdravstvenimi inštitucijami ter Centri za socialno delo.
Redno se strokovno izobražuje na področju psihodiagnostike – sodeluje s Centrom za
psihodiagnostična sredstva in na področju psihološkega svetovanja. Hkrati se redno udeležuje tudi
izobraževanj s področja diagnostike, rehabilitacije in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

Področja dela socialne delavke

Socialna delavka sodeluje pri oblikovanju oddelkov šole, pri vključevanju novincev v oddelke
vrtca in šole ob začetku leta in med letom, pri izdelavi in evalvaciji individualiziranih
programov in poročil o učencih, vodi evidence otrok ( matična knjiga, matični listi), izvaja
individualno in skupinsko svetovanje, obravnava otroke, svetuje in pomaga učiteljem pri
reševanju vzgojne in učne problematike v razredu, dela s starši (individualno svetovanje,
roditeljski sestanki, predavanja za starše), izvaja skupinsko delo v posameznih razredih v
sodelovanju z razredniki (socialno učenje v okviru ur dopolnilnega pouka ali razrednih ur).
Socialna delavka ureja prevoze šolskih in predšolskih otrok v šolo in domov, pomaga pri
reševanju morebitnih težav. Nudi svetovanje in pomoč pri urejanju subvencij za prehrano.
Nudi pomoč in svetovanje pri socialni problematiki (CSD, svetovalni center, društva,…) ter
išče načine pomoči pri finančnih stiskah. Je predsednica šolskega sklada. Sodeluje s
strokovnimi delavci Centra v različnih strokovnih skupinah, na strokovnih aktivih z učitelji, z
logopedi, surdopedagogi, specialnimi in rehabilitacijskimi pedagogi, s pedopsihiatrom in z
vodstvom šole kot strokovna podpora in pomoč pri reševanju različnih sistemskih
problemov. Sodeluje z različnimi zunanjimi institucijami, z vrtci in šolami, s Centri za duševno
zdravje, s Centrom za zgodnjo obravnavo in drugimi zdravstvenimi inštitucijami ter Centri za
socialno delo.